Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Corciano.pl
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Corciano.pl

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest „EUROHIT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 23D lok. 118, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000646581, NIP: 9512422507, REGON: 365847535.

II. RODO

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”].

III.  Zakres przetwarzanych danych

1. Prowadzenie strony internetowej corciano.pl, oferowanie za jej pomocą produktów oraz zawieranie umów sprzedaży wymaga zbierania pewnych danych osobowych.

2. Administrator, za pośrednictwem serwisu Corciano.pl oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe przekazywane podczas składania zamówień,w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące płatności.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży.

4. Administrator zobowiązuje się do zachowania należytego zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

IV. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1) w celu zawarcia i wykonania zawartej z Administratorem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2) w celu ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w szczególności związanymi z rękojmią i gwarancją (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora),

3) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora).

V. Okres przechowywania danych

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów, w szczególności do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej przez nas z Państwem umowy, a gdy przepisy prawa (np. rachunkowe) będą obligować nas do przetwarzania Państwa danych osobowych przez dłuższy okres czasu – także przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

2. Dane osobowe, których podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

VI. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

1) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

2) podwykonawcom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, w szczególności hostingodawcom, firmom księgowym, kancelariom prawnym;

3) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą;

4) podmiotom powiązanym z nami kapitałowo tj. spółce TELEHIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 23D lok. 118, KRS: 0000389800, NIP: 6282252016, REGON: 121562939 oraz spółce TELEHIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-699) ul. Kłobucka 23D lok. 118, KRS 0000221976, NIP: 6282088396, Regon: 356897610;

5) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane

1. Na zasadach określonych w RODO przysługują Państwu następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

2) prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

3) prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO);

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

5) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);

6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO);

7) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);

8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO).

2. W celu wykonania swoich praw mogą Państwo skontaktować się z nami pisząc na adres: EUROHIT Sp. z o.o., Oddział w Libiążu, ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż, bądź na adres elektroniczny: rodo@eurohit.com.pl, dołączając na kopercie lub w temacie e-maila dopisek „Dane osobowe”.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl