Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Corciano.pl
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj

Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2023 r.

Regulamin obowiązujący do 29.06.2023 roku


I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Corciano.pl (dalej: Sklep) działający pod adresem https://corciano.pl jest prowadzonym przez spółkę „EUROHIT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 23D lok. 118, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000646581, NIP: 9512422507, REGON: 365847535, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł w całości wniesionym (dalej: Sprzedawca).

2. Dane teleadresowe Sprzedawcy umożliwiające Klientowi kontakt ze Sprzedawcą są następujące:

1) adres pocztowy: EUROHIT Sp. z o.o. Oddział w Libiążu, ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż;

2) numer telefonu: +48 22 100 1234,;

3) adres poczty elektronicznej: sklep@corciano.pl.

3. Sklep oferuje do sprzedaży wyłącznie produkty fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Ceny towarów oraz kosztów wysyłki widniejące w sklepie są cenami końcowymi (brutto) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

II. Zamówienia

1. Podstawowym sposobem złożenia zamówienia jest zakup w Sklepie. Alternatywną formą zamówienia jest także zamówienie telefoniczne, złożone poprzez infolinię  Sprzedawcy.

2. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Klient powinien podać komplet niezbędnych danych kontaktowych oraz adres dostarczenia przesyłki.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu przed zrealizowaniem zamówienia.

4. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania pełnej wpłaty na koncie bankowym operatora, potwierdzenia płatności kartą lub dokonania szybkiego przelewu za pomocą operatora systemu zewnętrznego lub, w przypadku zamówienia za pobraniem, od potwierdzenia stanu magazynowego oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej.

5. Sprzedawca wysyła przesyłki 24h od potwierdzenia przez pracownika sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji, co w przypadku przesyłek kurierskich oznacza realizację zamówienia maksymalnie do 48h (24h na wysyłkę + 24h na dostarczenie przez kuriera), jeżeli tylko zamówienie zostało złożone przed godziną 13:00. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 traktowane są jako zamówienia „jutrzejsze”.

6. W przypadku zamówienia większej ilości produktów, w tym produktów oznaczonych na stronie jako dostępne, w ciągu najbliższych godzin lub dni, nadanie przesyłki może się opóźnić, adekwatnie do informacji na stronie i statusu produktu.

7. W przypadku użytkowników zarejestrowanych przesyłki wysyłane są na adres podany przy założeniu konta. W przypadku użytkowników dokonujących jednocześnie zakupu i rejestracji adres wysyłki definiuje Klient składając zamówienie.

8. Koszty przesyłki obliczane są na podstawie wagi, gabarytów oraz ilości zamówionych produktów. Dla poszczególnych działów asortymentowych określone są dodatkowo progi kwotowe, powyżej których obowiązuje promocyjna darmowa wysyłka. Szczegóły dotyczące progów kwotowych znajdują się w odpowiedniej tabeli.

9. Kliknięcie przycisku „zamawiam” w koszyku nie stanowi ani oferty ani transakcji w myśl prawa cywilnego. Transakcja następuje w momencie potwierdzenia przez pracownika sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji.

III. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn.: Dz. U. 2020, poz. 287, z późn. zm.) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki albo od dnia otrzymania ostatniego produktu objętego zamówieniem – w przypadku, gdy  produkty zakupione w ramach jednego zamówienia dostarczane są częściami.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje.

4. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy złożenie przez Klienta oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, dostępnego pod linkiem: http://www.eurohit.com.pl/reklamacje/wzor_formularza_odstapienia_od_umowy.doc. Skorzystanie z formularza nie jest jednak obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres Sprzedawcy: EUROHIT Sp. z o.o. Oddział w Libiążu, ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@corciano.pl. W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.

7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8. Klient ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy  lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle produkt przed upływem tego terminu. Adres, na który Klient powinien zwrócić produkt, to: EUROHIT Sp. z o.o. Oddział w Libiążu, ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż.

10. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty dostarczenia do Sprzedawcy zwracanego produktu do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w Sklepie. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia).

12. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki na magazynie

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

IV. Reklamacje

1. Wobec Klienta będącego konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. jedn.: Dz. U. 2020, poz. 287, z późn. zm.).

2. Odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży na zasadach określonych w ust. 1  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność również wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, a wszelkie reklamacje i roszczenia można zgłaszać zgodnie z powołanymi przepisami w sposób wskazany w ust. 5. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się, z wyjątkiem ust. 7.

4. W przypadku, gdy umowa sprzedaży została zawarta do dnia 31 grudnia 2022 r., również wobec Klientów będących konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne towaru na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2022 r.

5. Reklamację można zgłosić Sprzedawcy w jeden z podanych poniżej sposobów:

1) pisemnie na adres: EUROHIT Sp. z o.o. Oddział w Libiążu, Dział Reklamacji, ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@corciano.pl.

6. W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania reklamacji.

7. W reklamacji należy podać:

1) na czym polega brak zgodności produktu z umową (w przypadku odpowiedzialności opartej na przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi - zwięzły opis wady);

2) dane kontaktowe Klienta składającego reklamację;

3) żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną niezgodnością produktu z umową (w przypadku odpowiedzialności opartej na przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi - żądanie Klienta w związku z wadą produktu).

8. Podanie informacji, o których mowa w ust. 7, ma na celu ułatwienie i przyspieszenie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. Brak wskazanych informacji nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem.

9. Do reklamacji Klient może dołączyć dowody (np. zdjęcia), dotyczące przedmiotu reklamacji. Również Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z prośbą o przesłanie dowodów (np. zdjęć) lub podanie dodatkowych informacji w celu ułatwienia lub przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji.

10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klientem jest konsument lub osoba, o której mowa w ust. 2, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

11. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień przysługujących Klientowi niezbędne jest dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności i sposobie dostarczenia produktu do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.

12.  Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: EUROHIT Sp. z o.o. oddział w Libiążu, Dział Reklamacji, ul. Leśna 73, 32-590 Libiąż.

13. Szczegółowe informacje ne temat możliwość skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://polubowne.uokik.gov.pl/) oraz w siedzibach i na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów tj.: Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Ponadto pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. Platforma ODR), która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

VI. Gwarancja

1. Na produkt lub jego części może zostać udzielona gwarancja. Gwarancja może zostać udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (producenta). W przypadku, gdy na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego produktu.

2. Do Klienta należy wybór podstawy składania reklamacji, którą mogą być rękojmia albo gwarancja.

VI. Informacja o możliwych formach płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

VII. Niepodjęcie przesyłki

1. W przypadku niemożności odbioru przesyłki Klient powinien poinformować Sklep za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

2. W przypadku nieodebranych przesyłek lub przesyłek, w których przypadku odbiorca odmówił ich przyjęcia sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień w przyszłości, ograniczenia form płatności do zapłaty z góry i/lub naliczenia dodatkowych kosztów wysyłki w przypadku ponownej wysyłki do Klienta.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie użyte w serwisie znaki towarowe, logotypy, nazwy oraz inne podlegające ochronie stanowią wyłączną własność ich producentów/posiadaczy i w sklepie zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl